Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 18 czerwca 2019 roku.

Umowa nr UM_WR.433.1.079.2019 o dofinansowanie projektu "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji" Nr RPKP.11.01.00-04-0006/19 z dnia 6 czerwca 2019 roku

załącznik nr 1 wniosek o dofinansowanie projektu

załącznik nr 2 oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług  

załącznik nr 3 harmonogram płatności 

załącznik nr 4 zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania  

załącznik nr 5 oświadczenie uczestnika projektu 

załącznik nr 6 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 7 odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

załącznik nr 8 obowiązki informacyjne beneficjenta

załącznik nr 9 wnioski o nadanie/zamianę/wycofanie dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

załącznik nr 10 oświadczenie dotyczące przekazywania wytycznych w formie elektronicznej 

KRS- stan na dzień 29 maj 2019 rok

oświadczenie o wydatkach inwestycyjnych

 

Załącznik do umowy nr 2 Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 28 maja 2019 roku

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za rok 2018 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020 - wersja aktualna na dzień 20 luty 2019 roku

część 1 LSR

część 2 LSR

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020 - wersja aktualna na dzień 21 czerwca 2019 roku 

Protokół nr W/2/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 5 czerwca 2018 r.

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020 - wersja aktualna 05.06.2018 r. , która oczekuje na akceptację Instytucji Zarządzającej.

Zmiany w LSR dotyczą:

- Rozdział I. Charakterystyka LGD, w tym:

Podrozdział 1.3.2 Reprezentatywność LGD,

Podrozdział 1.3.5. Potencjał ludzki LGD a regulaminy organu decyzyjnego / zarządu / biura;

- Rozdział  V. Cele i Wskaźniki, w tym:

Powiązanie celów i przedsięwzięć z diagnozą i analizą SWOT,

Tabela: Wskaźniki dla celu ogólnego;

Rozdział  VI. Sposób Wyboru i Ocena Operacji Oraz Sposób Ustanawiania Kryteriów Wyboru, w tym:

Podrozdział 6.3 Zakres procedur,

Podrozdział 6.4 Kryteria wyboru;

Rozdział VIII. Budżet LSR, w tym:

Podrozdział 8.1 Ogólna charakterystyka budżetu,

Podrozdział 8.2 Powiązania budżetu z celami LSR;

Załączniki do LSR:

Załącznik nr 1 Procedura aktualizacji LSR,

Załącznik nr 3 Plan działania,

Załącznik nr 5 Plan komunikacji.

Protokół nr W/1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 6 lutego 2018 r.

Umowa nr UM_SE.433.1.209.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy" z dnia 30.11.2017 r.

Aneks nr 1 do umowy nr UM_SE.433.1.209.2017 

załącznik nr 1 wniosek o dofinansowanie projektu

załącznik nr 2 zakres danych do przechowywania

załącznik nr 3 oświadczenie uczestnika projektu

załącznik nr 4 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 5 odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych 

harmonogram płatności 

załącznik do harmonogramu płatnosci

Aneks nr 2 do umowy nr UM_SE.433.1.209.2017

załącznik nr 1 do aneksu nr 2 umowy ramowej UM_SE.433.1.209.2017

Protokół nr W/2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 11 września 2017 r.

Ewaluacja dotycząca wdrażania LSR na terenie objętym funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy za okres 01 marzec 2016 r. – 31 marzec 2017 r. - RAPORT 30.06.2017 r.

Ewaluacja dotycząca wdrażania LSR na terenie objętym funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy za 2018 r. - RAPORT

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 wersja aktualna archiwalna 06.02.2018 r. - wprowadzono zmiany:

- skład RADY LGD Miasta Brodnicy,

- V. Cele i wskaźniki,

- VI. Sposób wyboru i Ocena Operacji oraz Sposób Ustanawiania Kryteriów Wyboru (6.4. Kryteria Wyboru),

 

- Załącznik do LSR nr 3 - Plan Działania

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020_wersja aktualna 8.06.2016 r.  - WERSJA ARCHIWALNA wprowadzono zmianę w związku z oceną przez Komisję do spraw oceny i wyboru strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zmiana zgodnie z aneksem do umowy ramowej z dnia 17.08.2016 - ZAŁ. NR 1 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS DO UMOWY RAMOWEJ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - 17.08.2016

Protokół nr W/1/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnica z dnia 9 maja 2017 r.

PLAN KOMUNIKACJI na lata 2016 - 2022 wersja aktualna

PLAN KOMUNIKACJI - wersja archiwalna

Harmonogram planu komunikacji na rok 2019 - wersja aktualna

Harmonogram planu komunikacji na rok 2019 - wersja archiwalna 

HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2018 - wersja archiwalna

HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2018 - wersja nieaktualna

HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2017

HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2016

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELANIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja aktualna 21.06.2018 - ZAŁ. NR 2 DO UMOWY

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELANIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja archiwalna 21.12.2017 r.- ZAŁ. NR 2 DO UMOWY

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja archiwalna - 28.06.17 - ZAŁ. NR 2 DO UMOWY RAMOWEJ

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja archiwalna - ZAŁ. NR 2 DO UMOWY RAMOWEJ

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja archiwalna

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY W SPRAWIE PRZYJĘCIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020- 22.02.2016

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PRZEKAZANA DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA w odpowiedzi na konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność konkursu - wersja archiwalna z 22.02.2016

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY- 22.02.2016

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 22.02.2016 - ZAŁ. NR 4 DO UMOWY RAMOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - wersja 17 sierpień 2018 wersja archiwalna

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - wersja 4 ppździernik 2018 roku wersja aktualna

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY-8.10.2015 wersja archiwalna

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 30.03.2017 wersja archiwalna

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 05.06.2018 wersja aktualna

KARTA DORADZTWA - 29.11.2019 rok- wersja aktualna

KARTA DORADZTWA - 30.03.2017 wersja archiwalna 

Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy - 29 listopad 2018 rok- wersja aktualna 

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 05.06.2018 wersja archiwalna

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 28.06.2017 wersja archiwalna

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 11.01.2017 wersja archiwalna

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 8.06.2016 wersja archiwalna

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 8.10.2015 wersja archiwalna

REGULAMIN WYBORU OFERT W RAMACH PRZEPROWADZONYCH ZAPYTAŃ OFERTOWYCH PRZEZ LGD MIASTA BRODNICY - 29 czerwca 2018 roku - wersja aktualna

REGULAMIN WYBORU OFERT W RAMACH PRZEPROWADZONYCH ZAPYTAŃ OFERTOWYCH PRZEZ LGD MIASTA BRODNICY - 11.01.2017 wersja archiwalna

UMOWA RAMOWA-19.05.2016

ZAŁ. NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ część I - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

ZAŁ. NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ część II - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

ZAŁ. NR 5 DO UMOWY RAMOWEJ - Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

ZAŁ. NR 6 DO UMOWY RAMOWEJ - Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura

ZAŁ. NR 7 DO UMOWY RAMOWEJ - Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD - wersja archiwalna

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD - wersja aktualna

ZAŁ. NR 8 DO UMOWY RAMOWEJ - Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

ZAŁ. NR. 9 DO UMOWY RAMOWEJ - Kryteria wyboru gratobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 17 sierpnia 2016 roku wraz z załącznikami 

Aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 12 czerwca 2017 roku

Aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 4 stycznia 2018 roku

Aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 17 lipca 2018 roku

Aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 7 lutego 2019 roku

Aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 14 marca 2019 roku wraz z załącznikami

Umowa nr UM_EF.433.1.051.2016 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji"

załącznik nr 1 do umowy RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

załącznik nr 2 do umowy oświadczenie o kwalifikowalności od towarów i usług

załącznik nr 3 harmonogram płatności

załącznik nr 3a do harmonogramu płatności 

załącznik nr 4 zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

załącznik nr 5 wymogi dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków 

załącznik na 6 oświadczenie uczestnika projektu

załącznik nr 7 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 8 odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

załącznik nr 9 obowiązki informacyjne beneficjenta

załącznik nr 11 lista wskaźników horyzontalnych 

KRS na dzień 24.11.2016 rok

załącznik nr 16 oświadczenie dotyczące przekazywania wytycznych w formie elektronicznej

Aneks nr 1 do umowy nr UM_EF.433.1.051.2016 

Aneks nr 2 do umowy nr UM_EF.433.1.051.2016 z załącznikami 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - wersja aktualna 05.06.2018

STATUT LGD MIASTA BRODNICY -  wersja archiwalna 06.02.2018 r.

STATUT-29.09.2015 wersja archiwalna.