LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 wersja aktualna 21.06.2018 r. - wprowadzone zmiany dotyczyły: 

- przeniesienia konkursu z 2019 r. na I kamień milowy tj. 2016-2018 oraz

          - usunięcia kryteriów wyboru projektów z LSR, gdyż są załącznikami do LSR 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 wersja aktualna 06.02.2018 r. - wprowadzono zmiany:

- skład RADY LGD Miasta Brodnicy,

- V. Cele i wskaźniki,

- VI. Sposób wyboru i Ocena Operacji oraz Sposób Ustanawiania Kryteriów Wyboru (6.4. Kryteria Wyboru),

- Załącznik do LSR nr 3 - Plan Działania

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020_wersja aktualna 8.06.2016 r. - WERSJA ARCHIWALNA wprowadzono zmianę w związku z oceną przez Komisję do spraw oceny i wyboru strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zmiana zgodnie z aneksem do umowy ramowej z dnia 17.08.2016

 

Przedstawiona poniżej dokument LSR został złożony 26 lutego 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach konkursu na wybór LSR

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 WDRAŻANA PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

 

22.01.2016 r.

ANALIZA SWOT

 

Przedstawiona poniżej analiza SWOT jest wynikiem prac przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych, które odbyły się na terenie miasta Brodnica oraz respondentów w ramach przeprowadzonego badania ankietowego.

Wykaz konsultacji społecznych ich terminy, miejsce oraz liczbę uczestników przedstawia poniższa tabela.

L. p.

Osiedle

Termin spotkania

Liczba uczestników

1.

Stare Miasto

29.10.2015 r.

 

2.

Matejki I

18.11.2015 r.

 

3.

Karbowo

30.11.2015 r.

 

4.

Karbowo

07.12.2015 r.

 

5.

Stare Miasto

15.12.2015 r.

 

6.

Stare Miasto

12.01.2016 r.

 

7.

Stare Miasto

20.01.2016 r.

 

8.

Stare Miasto

27.01.2016 t.

 

9.

Stare Miasto

28.01.2016 r.

 

 

W początkowej fazie prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przeprowadzonych zostało 5 spotkań w różnych częściach miasta, tak aby ułatwić mieszkańcom dostęp do miejsca zaplanowanego spotkania. W wyniku tych spotkań opracowano wstępną analizę, która została poddana dalszym konsultacją na kolejnych spotkaniach w styczniu 2016 r. Łącznie zorganizowano  9 spotkań  otwartych z mieszkańcami miasta. Analiza SWOT dotyczy całego obszaru i zawiera uwagi zgłaszane przez przedstawicieli wszystkich sektorów zaangażowanych w budowę LSR.

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

dobrze rozwinięty sektor gospodarczy

dobre relacje z Urzędem Miasta

dobre wykorzystanie finansów unijnych

szeroka oferta praktycznej nauki zawodu

niskie bezrobocie

rozwinięte budownictwo mieszkaniowe

różnorodność stowarzyszeń

turystyka związana z rzeką Drwęca przepływającą przez Brodnicę

media lokalne, agencje promocyjno-reklamowe

prywatne szkoły językowe

sprawnie działające instytucje kultury: Biblioteka, Muzeum, Brodnicki Dom Kultury – szeroka oferta imprez kulturalnych

 rozwijające się hotelarstwo

duża ilość średniowiecznych zabytków, rozpoznawalny „trójkątny” rynek

aktywność gospodarcza mieszkańców

aktywność mieszkańców do podejmowania inicjatyw oddolnych

dobre warunki dla rozwoju turystyki

niska świadomość i aktywność społeczna

niska świadomość potrzeb osób wykluczonych

słaba aktywizacja osób wykluczonych i dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy

słaba koordynacja działalności instytucji pomocy społecznej

słaba koordynacja instytucji organizujących imprezy kulturalne

niewystarczająca świadomość znaczenia edukacji kulturalnej

mała aktywność seniorów – ograniczona oferta aktywności

niska świadomość idei wolontariatu

niski poziom długotrwałego wolontariatu

mała ilość klubów młodzieżowych, animatorów wśród młodzieży

niewystarczające wsparcie psychologiczne dla osób wykluczonych społecznie

niska znajomość języków obcych w społeczeństwie

niska świadomość dbania o swój wizerunek i rozwój osobisty osób wykluczonych

niestabilny aktywnie wolontariat

słaba frekwencja mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych

niewystarczająca opieka nad dziećmi po urlopie macierzyńskim

niski poziom zaufania społecznego

niewystarczająca pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

przemoc w rodzinie

niewystarczająca opieka dzienna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

ograniczona oferta dla osób niepełnosprawnych przez bariery architektoniczne i niską świadomość społeczną

niska samoświadomość, brak znajomości siebie,

mała ilość miejsc aktywizacji i pracy dla osób wykluczonych społecznie

słaba znajomość obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego

słaba znajomość obowiązujących przepisów prawa

niewystarczające wsparcie psychologiczne dla osób z uzależnieniami

rosnące potrzeby pomocy osobom bezdomnym

niechęć do korzystania z różnego typu kursów/ szkoleń skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na powtarzającą się tematykę oraz brak godzin praktycznej nauki

powiększająca się liczba osób samotnych wymagających opieki w domu

osiedla miasta szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym

niedostosowanie się pracowników do zmieniających się potrzeb rynku

brak stałego zatrudnienia po odbytym stażu

 

SZANSE

ZAGROŻENIA

bliskie sąsiedztwo atrakcyjnych terenów turystycznych

rozwinięte rolnictwo ekologiczne

pozyskanie przez lokalne instytucje, organizacje i firmy środków zewnętrznych na realizację ważnych inicjatyw

upowszechnianie inicjatyw oddolnych

migracje z ościennych miast

pozytywny wizerunek Brodnicy jako miasta rozwijającego się w oczach społeczności zewnętrznej

kino objazdowe

promocja medialna działań po przez internet

szkolenia podnoszące lub zmieniające kwalifikacje bezrobotnych, także osób niepełnosprawnych

szkolenia i kursy autoprezentacji oraz podnoszące atrakcyjność zewnętrzną osób

 wykluczonych

oddział wyższej uczelni

inkubatory przedsiębiorczości

rosnący popyt na kompleksowe pakiety usług turystyki i agroturystyki.

rosnący popyt na żywność ekologiczną

wykorzystanie możliwości związanych z rozwojem technologii informacyjno- komunikacyjnych (np. e-learning, e-handel)

wysokie zasiłki socjalne

powiększająca się grupa osób korzystająca z zasiłków

wysokie koszty pracy

duża liczba punktów sprzedaży alkoholu

łatwy dostęp do używek, dopalaczy

napływ siły roboczej z ościennych miast

szersza oferta uczelni wyższych w sąsiednich miastach

brak możliwości poszerzenia granic Brodnicy poprzez otaczającą Gminę Brodnica

zanieczyszczenie powietrza

częste zmiany w prawie

 likwidacja połączeń PKP i PKS

rosnące zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym

biurokracja i uwarunkowania prawne utrudniające realizację istotnych inicjatyw rozwojowych

polityka ogólnokrajowa

niewystarczające środki finansowe na trwałość i rozwój projektów kulturalnych

brak środków finansowych na dodatkową edukację i rekreację dzieci i młodzieży

zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa

emigracja osób wykształconych do większych aglomeracji miejskich

dziedziczenie patologicznych zachowań

niskie zarobki

 

Wnioski

Powyższa analiza wskazuje, iż badany obszar jest zwarty i spójny administracyjnie, kulturowo i historycznie. Wyróżnia go dobrze rozwinięty sektor gospodarczy, sprawnie działające instytucje kultury oraz różnorodność stowarzyszeń działających na rzecz mieszkańców miasta Brodnica. Uczestnicy spotkań oraz respondenci w ramach badania ankietowego wskazali na stosunkowo niskie bezrobocie. Podkreślone zostały chęci mieszkańców do podejmowania inicjatyw oddolnych oraz aktywność gospodarcza. Za istotny czynnik rozwoju obszaru uznano rozwój w oparciu o posiadany potencjał ludzki. Za szczególnie istotne dla aktywizacji społeczności lokalnej uznano przedsięwzięcia realizowane przez podmioty będące członkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Dla pełnego wykorzystania potencjału obszaru, niezbędny jest zrównoważony i zorganizowany rozwój miasta. To wszystko pozwoli na zneutralizowanie pojawiającego się zagrożenia w postaci rosnącego zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie miasta Brodnicy. Zagrożenie to w dużej mierze wynika ze wskazanych słabych stron obszaru, takich jak: niewystarczające wsparcie psychologiczne dla osób z uzależnieniami, niska świadomość osób wykluczonych, bezdomność, niska frekwencja osób wykluczonych podczas imprez kulturalnych, wysokie zasiłki socjalne powodujące poszerzenie się sfery socjalnej, niska świadomość idei wolontariatu, czy niewystarczająca pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.. Aby to zmienić należy wykorzystać szansę jakie daje nam możliwość realizacji projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

28.09.2015 r.

Wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego pod linkiem:

http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rlks,1066,l1.html

Pracę nad strategią rozpoczynamy w październiku 2015 r.

 

W związku z powyższym zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w pracach  Zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Miasta Brodnicy.

 

 Celem działalności zespołu jest:

 

 - udział w opracowaniu diagnozy obszaru objętego LSR (m. in. opis obszaru i ludności, analiza SWOT, cele i wskaźniki)
- aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych podczas opracowywania LSR,
- inicjowanie wszelkiej aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,
- utrzymywanie stałego kontaktu z biurem LGD,
- współorganizowanie spotkań konsultacyjnych dla lokalnych społeczności, podczas tworzenia LSR,
- pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR a lokalną społecznością.

 

Zainteresowanych udziałem w pracach zespołu prosimy o kontakt telefoniczny: 511 262 324 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11.10.2015 r.