OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2018/1.3.1./1

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór - Wniosku o powierzenie grantu.

Załącznik nr 2 Wzór - Umowy o powierzenie grantu.

Załącznik nr 3 Wzór - Harmonogramu Płatności

Załącznik nr 4 Wzór - Wniosku o rozliczenie grantu.

Załącznik nr 5 - Kryteria Wyboru Projektów.

Załącznik nr 6 - Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia odwołania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów grantowych.

Załącznik nr 7 - Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020.

Załącznik nr 8 Wzór - Pełnomocnictwa.

Załącznik nr 9 - Zasady korzystania z indywidualnego doradztwa prowadzonego przez Pracowników Biura LGD Miasta Brodnicy.

Załącznik nr 10 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS.

Załącznik nr 11- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa.

Załącznik nr 12- Podręcznik dla LGD część 2.

- Załącznik nr 12 cz.1

- Załącznik nr 12 cz.2

Załącznik nr 13 - Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem – 1.3.1.

Załącznik nr 14 Wzór - Oświadczenie o komunikacji elektronicznej do korespondencji projektowej 

MATERIAŁY POMOCNICZE

FAQ Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe.

 

Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”

 

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: KLIKNIJ LINK PONIŻEJ

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=4c99242117c781eb&&b=b578a8d581e6c8c04fa078e6dd5dd564

 

Instrukcja Generatora

 

11.09.2018 r. KOMUNIKAT

Lokalne Kryteria Wyboru

 

a)      Kryterium nr 1 „Budżet – niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań.”:

Zapis o treści:

Przy czym spełnieniu przez dany wniosek punktów d i e jest obligatoryjne dla uzyskania wsparcia.

 należy rozumieć, iż Wnioskodawca otrzyma 0 pkt. (za niespełnienie punktów d i e.)

 

b)      Kryterium nr 3 „Efektywność Społeczna”

Wszystkie złożone Wnioski o powierzenie grantu w ramach niniejszego naboru będą oceniane na poziomie 5 pkt. – ponieważ każdy projekt musi zakładać minimalny poziom efektywności społecznej na poziomie 34%. W przeciwnym wypadku nie spełnią Kryterium Zgodności Projektu z LSR nr 9 „Czy wskaźnik efektywności społecznej jest określony na minimalnym wymaganym poziomie.”