Projekt ,,Brodnickie Forum Ekonomii Społecznej"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Społecznego „Młodzi dla Brodnicy” realizuje projekt Brodnickie Forum Ekonomii Społecznej, na który dofinansowanie otrzymało ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy.

W ramach projektu odbyły się spotkania poświęcone budowaniu partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w wyniku których podmioty ekonomii społecznej z Brodnicy, Gmina Miasta Brodnicy i lokalni przedsiębiorcy podpisali 4 kwietnia 2019 r. w Pałacu Anny Wazówny Porozumienie Partnerskie na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Porozumienie partnerskie ma na celu inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej w Brodnicy. Partnerstwo działać będzie na zasadzie nieformalnej grupy partnerskiej, która będzie miała za zadanie współpracę, wymianę doświadczeń oraz poszukiwanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej.

Do porozumienia przystąpili: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju   Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”, Gmina Miasta Brodnicy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Pieszo-Rowerowej Jaśkowa Droga, Brodnickie Centrum Caritas, Fundacji Pomocy Osobom  Niepełnosprawnym "Volo Vivere", Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja", Fundacja Brama Epok, Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Fundacja Przedsiębiorczości Synergia, Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji  POMOST, Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica, Bilans Biuro Rachunkowe  Anna Miąskowska, Presto Biuro Projektowe Maciej Betlejewski, Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Fatima”, Biuro Rachunkowe BEATA Beata Boruszkowska, Biuro Rachunkowe AS Joanna Rumińska.

 

W ramach projektu odbyły się też takie wydarzenia jak:

Konferencja "Współpraca Międzysektorowa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej",

Szkolenie i wizyta studyjna „Od teorii do działania – jak założyć NGO”,

Brodnickie Targi Ekonomii Społecznej,

Bezpłatny Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla mieszkańców,

Strona internetowa pn. Brodnicka Baza NGO,

Przewodnik po Ekonomii Społecznej w Brodnicy.