OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2018/1.2.1./1

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 Wzór - Wniosku o powierzenie grantu.

Załącznik nr 2 Wzór - Umowy o powierzenie grantu.

Załącznik nr 3 Wzór - Harmonogramu Płatności

Załącznik nr 4 Wzór - Wniosku o rozliczenie grantu.

Załącznik nr 5 - Kryteria Wyboru Projektów.

Załącznik nr 6 - Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia odwołania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów grantowych.

Załącznik nr 7 - Katalog Dopuszczalnych Stawek Maksymalnych dla towarów i usług.

Załącznik nr 8 - Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020.

Załącznik nr 9 Wzór - Oferty Cenowej – do fakultatywnego zastosowania.

Załącznik nr 10 Wzór - Pełnomocnictwa.

Załącznik nr 11 - Zasady korzystania z indywidualnego doradztwa prowadzonego przez Pracowników Biura LGD Miasta Brodnicy.

Załącznik nr 12 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS.

Załącznik nr 13 - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa.

Załącznik nr 14- Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej

Załącznik nr 15 - Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9

Załącznik nr 16 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji

Załącznik nr 16a. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację

Załącznik nr 17 - Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem – 1.2.1.

Załącznik nr 18 Wzór - Oświadczenie o komunikacji elektronicznej do korespondencji projektowej

Załącznik nr 19 - Podręcznik dla LGD część 2

Załącznik nr 19 cz.1

 - Załącznik nr 19 cz.2

 

MATERIAŁY POMOCNICZE:

FAQ Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe.

 

Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”

 

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: KLIKNIJ LINK PONIŻEJ

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=41a8fb20c6736686&&b=b578a8d581e6c8c04fa078e6dd5dd564

 INSTRUKCJA GENERATORA

 

 

11.09.2018 r. KOMUNIKAT

Lokalne Kryteria Wyboru

 

a)      Kryterium nr 1 „Budżet – niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań.”:

Zapis o treści:

Przy czym spełnieniu przez dany wniosek punktów d i e jest obligatoryjne dla uzyskania wsparcia.

–  należy rozumieć, iż Wnioskodawca otrzyma 0 pkt. (za niespełnienie punktów d i e.)

 

b)      Kryterium nr 3 „Efektywność Społeczna”

Wszystkie złożone Wnioski o powierzenie grantu w ramach niniejszego naboru będą oceniane na poziomie 5 pkt. – ponieważ każdy projekt musi zakładać minimalny poziom efektywności społecznej na poziomie 34%. W przeciwnym wypadku nie spełnią Kryterium Zgodności Projektu z LSR nr 9 „Czy wskaźnik efektywności społecznej jest określony na minimalnym wymaganym poziomie.”