Cele LGD

 

Celami Stowarzyszenia są:

 

1) opracowanie i realizacja LSR, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378);

 

2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR;

 

3) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania Stowarzyszenia, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych;

 

4) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych;

 

5) upowszechnianie, promocja i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności w obszarze działania Stowrzyszenia;

 

6) wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR;

 

7) wspieranie rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

 

8) wspieranie rozwoju gospodarki społecznej i ekonomii społecznej;

 

9) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym;

 

10) rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

 

11) stworzenie możliwości pełnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym osób niepełnosprawnych;

 

12) ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 

13)rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 

14) wspieranie działań w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 

15) upowszechnianie rekreacji oraz rozwój sportu i kultury fizycznej;

 

16) ochrona i promocja zdrowia;

 

17) wspieranie i inicjowanie działań związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną;

 

18) promocja produktów lokalnych, regionalnych i usług, w szczególności turystycznych;

 

19) promocja i poprawa walorów miasta, jako miejsca przyjaznego do życia dla jej mieszkańców i do wypoczynku dla turystów z kraju i z zagranicy;

 

20) promocja i organizacja wolontariatu;

 

21) prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i wydawniczej;

 

22) współpraca międzynarodowa, rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań;

 

23) współpraca z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.