Statut LGD

 

        STATUT  STOWARZYSZENIA  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 §1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, zwane dalej Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu: LGD Miasta Brodnicy.

 3. Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli instytucji publicznych (sektor publiczny), lokalnych partnerów społecznych (sektor społeczny), gospodarczych (sektor gospodarczy) oraz mieszkańców.

 4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

 

 § 2

 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.), i ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz niniejszego statutu.

 

 § 3

 Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia pełni Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Miasta Brodnicy.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Brodnica.

 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 4. Stowarzyszenie może współpracować i wymieniać doświadczenia z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 5. Stowarzyszenie może używać pieczęci, loga i legitymacji zgodnie ze wzorem określonym w uchwale Walnego Zebrania Członków oraz właściwymi przepisami.

 6. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 5

 Stowarzyszenie może prowadzić następującą działalność gospodarczą służącą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zwanej dalej LSR, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 1) PKD 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 2) PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 3) PKD 58.11.Z wydawanie książek;

 4) PKD 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

5) PKD 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza;

 6) PKD 77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 7) PKD 72.20.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

 8) PKD 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 9) PKD 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

 10) PKD 63.91.Z - działalność agencji informacyjnych.

 

Rozdział II

 Cele, zadania i sposoby ich realizacji

 § 6

 Celami Stowarzyszenia są:

 1) opracowanie i realizacja LSR, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378);

 2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR;

 3) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania Stowarzyszenia, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych;

 4) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych;

 5) upowszechnianie, promocja i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności w obszarze działania Stowrzyszenia;

 6) wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR;

 7) wspieranie rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

 8) wspieranie rozwoju gospodarki społecznej i ekonomii społecznej;

 9) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym;

 10) rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

 11) stworzenie możliwości pełnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym osób niepełnosprawnych;

 12) ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 13)rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 14) wspieranie działań w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 15) upowszechnianie rekreacji oraz rozwój sportu i kultury fizycznej;

 16) ochrona i promocja zdrowia;

 17) wspieranie i inicjowanie działań związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną;

 18) promocja produktów lokalnych, regionalnych i usług, w szczególności turystycznych;

 19) promocja i poprawa walorów miasta, jako miejsca przyjaznego do życia dla jej mieszkańców i do wypoczynku dla turystów z kraju i z zagranicy;

 20) promocja i organizacja wolontariatu;

 21) prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i wydawniczej;

 22) współpraca międzynarodowa, rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań;

 23) współpraca z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 
§ 7

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1) opracowywanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa;

 2) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania Stowarzyszenia;

 3) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR;

 4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;

 5) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR;

 6) informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona www, ogłoszenie w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do Stowarzyszenia w sprawie wyboru projektu do realizacji LSR;

 7) dokonywanie wyboru projektów do dofinansowania z puli środków przyznanych Stowarzyszeniu na realizację LSR;

 8) sprawdzanie zgodności projektów i ich realizacji z założeniami LSR;

 9) działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym;

 10) działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;

 11) działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i ekonomii społecznej;

 12) organizowanie i finansowanie:

 a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

 b) imprez kulturalnych, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,

 c) imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych,

 d) działań na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,

 e) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej;

 13) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym;

 14) podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych stowarzyszenia, przewidzianych dla Stowarzyszenia;

 15) współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia;

 16) inspirowanie i wspieranie wszelkiej działalności członków zgodnej z celami Stowarzyszenia.

 

§ 8

 1. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków.

 2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział III

 Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 9

 Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:

 1) osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Brodnicy, które:

 a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych,

 b) złożyły deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,

 c) złożyły deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia;

 2) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, działające na terenie Gminy Miasta Brodnicy, które:

 a) złożyły deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,

 b) złożyły deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,

 c) wskazały osobę reprezentującą je w Stowarzyszeniu.

 

§ 10

 Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Odmowa nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga uzasadnienia.

 

§ 11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów;

2) przestrzegać postanowień Statutu;

 3) regularnie opłacać składki członkowskie;

 4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

 2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;

 3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

 

§ 12

 Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

 1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji;

 2) wykluczenia przez Zarząd w następujących przypadkach:

 a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

 b) z powodu pozbawienia osoby fizycznej praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

 c) z powodu utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

 d) z powodu czterokrotnej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków,

 e) z powodu nieopłacania składek przez okres dłuższy niż rok;

 3) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.

 

§ 13

 Od uchwały Zarządu w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa bądź odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w tym przedmiocie. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział IV

 Władze Stowarzyszenia

 § 14

 

1.Władzami Stowarzyszenia są:

 1) Walne Zebranie Członków;

 2) Rada;

 3) Zarząd;

 4) Komisja Rewizyjna.

 2. Jedna osoba może być członkiem wyłącznie jednego z organów wymienionych w ust. 1.

 3. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

 4. Mandat członka Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z przyczyn, o których mowa w § 12.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu,Rady lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

 

§ 15

 Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu,jeśli dalsze postanowienia Statusie stanowią inaczej.

 

 Walne Zebranie Członków

 § 16

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej dwa razy w roku, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków, listownie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Zamiast listownie, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

 2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady lub 1/4 członków Stowarzyszenia w terminie 21 dni od zgłoszenia wniosku.

 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;

 2) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

 3) wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 4) coroczne udzielanie absolutorium Zarządowi;

 5) uchwalanie zmian Statutu,

 6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

 7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

 8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa, wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

 9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;

 10) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 11) ustalanie wysokości składek członkowskich;

 12) podejmowanie uchwały o zaciąganiu zobowiązań finansowych powyżej kwoty 100.000 PLN;

 13) możliwość ustalenia diety lub ryczałtu dla Członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej;

 14) podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. W razie braku quorum w pierwszym terminie otwarcie Walnego Zebrania Członków następuje w drugim terminie po upływie 15 minut, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. W razie braku quorum w pierwszym terminie otwarcie Walnego Zebrania Członków następuje w drugim terminie po upływie 15 minut, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

 10. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia, obecnemu na Walnym Zabraniu Członków, przysługuje jeden głos.

 11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

 12. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

 

 Rada

 § 17

 1. Rada składa się z 15 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

 2. Członkowie Rady wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 3. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub pracownikiem Stowarzyszenia.

 4. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne.

 5. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców, zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

 6. Rada konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, na którym wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.

 7. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSR.

 8. Wybór operacji o których mowa w ust. 7 dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady uprawnionych do głosowania.

 9. W przypadku gdy do właściwości Zarządu należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR i ustalanie kwoty wsparcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013, członkowie Zarządu nie mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie na stanowisku związanym ze świadczeniem doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

 

Zarząd

 § 18

 1. Zarząd składa się z 7 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz trzech członków wybranych spośród członków Stowarzyszenia.

 2. Zarząd, w tym Prezesa, wybiera Walne Zebrania Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 3. Prezesem Zarządu zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów w głosowaniu nad wyborem członków Zarządu.

 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, na którym wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.

 6. Do kompetencji Zarządu należy:

 1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

 2) stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu;

 3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

 4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

 5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

 6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;

 7) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;

8) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia;

9) opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR;

 10) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami RPO WK-P na lata 2014-2020;

 11) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów RPO WK-P na lata 2014-2020, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania Osi Priorytetowej 11, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach LSR;

 12) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych;

 13) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach Osi Priorytetowej 11 RPO WK-P na lata 2014-2020;

 14) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i Rady;

 15) przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia;

 16) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

 17) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku;

 18) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia do kwoty 100.000 PLN;

 19) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 7. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

 

Komisja Rewizyjna

 § 19

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia.

 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebrania Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, na wniosek Przewodniczącego.

 5. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, na którym wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;

 2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków;

 3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;

 4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości;

 5) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

 

 Rozdział V

 Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 20

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

 § 21

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zebranie Członków wyznaczy innych likwidatorów.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

Statut został uchwalony na spotkaniu założycielskim w dniu 29.09.2015 r.